NOWELIZACJA USTAWY O FUNDACJI RODZINNEJ UCHWALONA

NOWELIZACJA JEDNAK BĘDZIE

14 kwietnia 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw zawierającej przepisy nowelizujące ustawę o PIT i ustawę o CIT w zakresie skutków podatkowych zdarzeń dotyczących transakcji z fundacją rodzinną.

Chodzi o zmiany w art. 132 i art. 133 ustawy o fundacji rodzinnej dotyczących niektórych uregulowań ustawy o PIT i ustawy o CIT (objęte art. 18 ustawy nowelizacyjnej).

O problemie nowelizacji pisałem we wcześniejszym wpisie:

ZMIANY W PIT

Wprowadza się obniżkę stawki PIT z 15% do 10% dla wypłaty świadczeń dla beneficjentów spoza kręgu najbliższej rodziny, tj. grupy zero w rozumieniu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, która korzysta ze zwolnienia w PIT dla wypłat do beneficjentów z tej grupy. Chodzi o osoby z grupy I i II, do których zaliczają się:

— w grupie I (poza osobami z grupy 0, tj. małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha): zięć, synowa, teściowie,

— w grupie II (pozostała rodzina): zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

UWAGA: Do obniżonej stawki PIT (drugiego poziomu opodatkowania świadczeń z fundacji rodzinnej) nie wejdą partnerzy fundatorów i beneficjentów, którzy mogliby być objęci albo zwolnieniem (grupa 0), albo niższym opodatkowaniem (grupy I i II).

ZMIANY W CIT

Wprowadza się:

  1. objecie opodatkowaniem podstawową stawką CIT (19%) oddania przez fundację rodzinną w odpłatne korzystanie zorganizowanych lub niezorganizowanych składników służących działalności dla fundatora, beneficjenta lub podmiot z nimi powiązany (UWAGA: obniżony do 5% próg powiązań kapitałowych),
  2. objęcie opodatkowaniem CIT całości dochodów fundacji rodzinnej, która nie została zarejestrowana w terminie,
  3. rozszerzenie opodatkowania stawką 15% CIT świadczeń określonych łącznie jako ukryte zyski, które byłyby innymi świadczeniami niż składniki majątkowe przekazane beneficjentowi zgodnie ze statutem fundacji rodzinnej.

Wprowadza się także wyłączenie z blokady funkcjonowania na estońskim CIT spółek, których wspólnicy będą fundatorami lub beneficjentami fundacji rodzinnej. Niestety ta zmiana nie pozwala aby spółka na estońskim CIT była posiadana bezpośrednio przez fundację.

WEJŚCIE W ŻYCIE

Nowelizacja musi zostać jeszcze podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z jej art. 26 pkt 2 w zakresie zmian dotyczących ustawy o fundacji rodzinnej uchwalone zmiany mają wejść w życie 22 maja 2023 r., tj. w dniu wejścia w życie całej ustawy o fundacji rodzinnej.