Oferta dla

 • rodzin prowadzących firmę rodzinną
 • właścicieli biznesów – chcących stworzyć firmę wielopokoleniową
 • nestorów – chcących przekazać firmę rodzinną młodszemu pokoleniu
 • sukcesorów – zainteresowanych rozpoczęciem procesu sukcesji
 • członków rodziny nie zaangażowanych w firmę rodzinną

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE DORADZTWO SUKCESYJNE

SKUTECZNE PRZEPROWADZIMY PAŃSTWA PRZEZ PROCES SUKCESJI

ETAP 1

Pierwszym i niezbędnym etapem jest przeprowadzenie AUDYTU SUKCESYJNEGO, który obejmuje kompleksową analizę wszelkich (prawnych, podatkowych, finansowych, relacyjnych) aspektów funkcjonowania firmy oraz rodziny. Audyt obejmuje przegląd dokumentów firmy pod kątem optymalnej formy prowadzonego biznesu, zgodnej z wytyczaną przez Nestora wizją/strategią firmy.
Na tym etapie również jest przeprowadzana analiza sukcesji awaryjnej oraz bazowe założenia do planowania spadkowego. Podczas wywiadu badamy preferencje i oczekiwania wszystkich Interesariuszy (Nestorów, Sukcesorów), wizję dalszego rozwoju firmy, jak i samego procesu Sukcesji. Pamiętamy także o osobach towarzyszących tj. małżonkach, partnerach, kluczowych pracownikach – tak, aby również mogli być częścią tego procesu. Uwzględniamy wszelkie zależności występujące na płaszczyźnie firma-rodzina, identyfikujemy kluczowe wartości firmy i rodziny, często nienazwane, a będące motorem napędowym od lat prowadzonego biznesu.
Efektem przeprowadzonej analizy – audytu jest przygotowanie indywidualnej, dopasowanej do Państwa potrzeb – STRATEGII & PLANU SUKCESJI. Niniejszy plan zawiera kroki jakie należy podjąć by osiągnąć wyznaczony cel, posiada wytyczne do wykonania umiejscowione w czasie – w postaci mapy drogowej procesu Sukcesji. Wytyczne te dotyczą wszystkich analizowanych i badanych obszarów w ramach audytu sukcesyjnego.

 

ETAP 2

Drugim etapem procesu Sukcesji jest etap WYKONAWSTWA, czyli praktyczne wdrażanie strategii & planu sukcesyjnego. Etap ten jest zależny od indywidualnych potrzeb danej rodziny i firmy rodzinnej. Obejmuje takie obszary działania jak:

 • wdrożenie zabezpieczeń sukcesji awaryjnej oraz planowania spadkowego
 • ochronę majątku osobistego oraz firmowego – aby zabezpieczyć majątek firmy rodzinnej na jej dalszy rozwój oraz dla przyszłych pokoleń
 • dopasowanie modelu biznesu – optymalna forma prowadzenia biznesu pozwala najlepiej zrealizować postawione przez Nestora cele oraz minimalizuje skutki podatkowo-prawne, wykorzystuje dostępne rozwiązania prawne przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego
 • właściwe zapisy w umowach spółki zabezpieczają prawidłowy przebieg procesu Sukcesji
 • mediacje – dobre relacje w rodzinie, w firmie i na styku rodzina-firma są podstawą zarówno udanego procesu Sukcesji jak i zwiększają szansę na długowieczność firmy
 • kierunki rozwoju biznesu – działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju rodzinnego biznesu
 • identyfikacja talentów – wsparcie Sukcesorów w drodze do przejęcia sterów firmy
 • przekazanie (lub zaprojektowanie w czasie) władzy/ własności – celem procesu Sukcesji jest przekazanie wiedzy, wartości, władzy i finalnie także własności, która może nastąpić na tym etapie bądź zostać zaplanowania do wykonania w konkretnym czasie

 

ETAP 3

Trzecim etapem jest przygotowanie UMOWY lub KONSTYTUCJI RODZINNEJ (w zależności od skali biznesu). Przygotowanie takiej umowy/konstytucji to głównej mierze wspólne wypracowanie zasad i reguł funkcjonowania firmy oraz rodziny (np. zasady zatrudniania członków rodziny w firmie, zasady nabywania udziałów, reguły dziedziczenia), które będą obowiązywać zarówno obecnie jak i stanowić bazę i wytyczne dla przyszłych pokoleń. Spisanie powyższych zasad w formie umowy nie ma co do zasady oparcia w przepisach prawa (jest zawierana na zasadzie swobody umów i może stanowić np. dowód w sprawie), niemniej jednak niektóre z jej postanowień, poprzez odniesienie się do umów spółek i testamentów, wywierają przewidziane prawem konsekwencje prawne, w szczególności takie kwestie jak: procedura sprzedaży udziałów, dystrybucja lub reinwestowanie zysków czy zasady powoływania władz.
Nadrzędnym celem umowy rodzinnej/konstytucji jest zapewnienie zgody w rodzinie oraz długowieczności firmy.

 

SKUTECZNA SUKCESJA

Skutkiem podjętych działań oraz prawidłowo przeprowadzonego procesu Sukcesji jest nie tylko właściwe przejęcie sterów przez następne pokolenie, ale również stworzenie stabilnego fundamentu pod SILNĄ FIRMĘ WIELOPOKOLENIOWĄ wraz z tak ważnym ŁADEM I ZGODĄ W RODZINIE, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

SUKCESJA AWARYJNA

CO ZROBIĆ KIEDY ZABRAKNIE WŁAŚCICIELA, A PLANY SUKCESYJNE JESZCZE NIE ZOSTAŁY WDROŻONE

Zdarzenia nagłe, nieoczekiwane – brak właściciela – to trudne chwile przed biznesem rodzinnym. Nie każda firma rodzinna jest w stanie sobie z taką sytuacją poradzić.
W sytuacji zagrożenia istnienia firmy rodzinnej (szczególnie przy jedno-osobowej działalności w oparciu o wpis w CEIDG) trzeba działać bardzo szybko – ustalić zakres umów, zleceń, poziom odpowiedzialności finansowej, budżet niezbędny do bieżącego działania, udzielone pełnomocnictwa, itp.
W tych trudnych chwilach wspieramy Państwa swoją wiedzą i doświadczeniem.

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ANALIZĘ SUKCESJI AWARYJNEJ I ZABEZPIECZYĆ SIĘ NA JEJ WYPADEK

Analiza sukcesji awaryjnej ma kluczowe znaczenie dla Właściciela/Rodziny szczególnie w początkowej fazie planowania sukcesyjnego (tj. wtedy, gdy jeszcze nie ma wykrystalizowanej koncepcji i reguł stworzenia firmy wielopokoleniowej czy zasad przekazania biznesu w ręce sukcesorów). Planowanie może wymagać czasu do namysłu, podczas gdy sukcesja awaryjna jest realnym zagrożeniem, dlatego warto w pierwszej kolejności zidentyfikować najbardziej newralgiczne obszary dotyczące sukcesji i je bezwzględnie zabezpieczyć.

Aby firma mogła przetrwać, aby zabezpieczyć, tych, których kochamy…

STRATEGIE I PLANY SUKCESYJNE

JAK ZAPLANOWAĆ I WDROŻYĆ WEJŚCIE NOWEGO POKOLENIA DO RODZINNEGO BIZNESU

Plan sukcesyjny powinien być szeroko rozumiany, przede wszystkim jako:

1. Analiza i wnioski dotyczące planów biznesowych i oczekiwań rodziny w bliższej i dalszej przyszłości w zakresie wejścia do biznesu młodego pokolenia (np. kariera wewnątrz firmy vs. kariera poza firmą vs. zawód „prezes”).
2. Analiza i zaplanowanie przejścia wiedzy, władzy i własności przez nowe pokolenie (kiedy, kto, w jakim zakresie, pod jakimi warunkami, itp.).
3. Dostosowanie struktury biznesu do obranej wizji/ strategii.
4. Analiza sukcesji awaryjnej oraz wytyczenie kroków i wskazanie zabezpieczeń na wypadek zdarzenia nagłego wraz z planowaniem spadkowym mającym na celu utrzymanie firmy w rękach rodziny obecnie i w przyszłości (np. dziedziczenie wyłącznie po linii krwi).
5. Wdrożenie ładu rodzinnego docelowo w postaci umowy lub konstytucji firmy rodzinnej.

Analizy mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:
• wsparcie właściciela/rodziny w rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań w tworzeniu firmy wielopokoleniowej, ustalenia kręgu przyszłych właścicieli, identyfikacji sukcesorów
• analizę sytuacji oraz powiązań firmy i rodziny (zakresy zaangażowania, zakresy wykluczania się, itp.)
• zabezpieczenie majątku (firmowego, właściciela, szerszego kręgu, np. sygnatariuszy umowy lub konstytucji firmy rodzinnej)
• analizę relacji wewnątrz rodziny
• wsparcie właściciela w rozpoznaniu gotowości nowego pokolenia do wdrożenia do firmy lub do przejęcia jej sterów
• ocenę gotowości sukcesyjnej biznesu rodzinnego
• wsparcie potencjalnych sukcesorów jako inicjatorów procesu sukcesji
• stworzenie lub dopasowanie struktury biznesu do potrzeb stworzenia firmy wielopokoleniowej lub do przygotowania firmy do sukcesji, uwzględniającej obecną/przyszłą strategię i rozwój firmy rodzinnej oraz dostępne rozwiązania prawne przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego

TWORZENIE FIRM WIELOPOKOLENIOWYCH

OD RODZINNEGO BIZNESU DO FIRMY WIELOPOKOLENIOWEJ

Naturalnym i początkowym etapem tworzenia firmy rodzinnej jest jej założenie i rozwijanie przez właściciela. Jeśli w jej działalność włączą się inni członkowie rodziny – można uznać, że jest to firma rodzinna w pierwszym pokoleniu.
Najtrudniejszym etapem dla przetrwania firmy rodzinnej jest przejęcie sterów przez kolejne pokolenie, które z czasem przejmie własność rodzinnego biznesu. Żeby jednak do tego doszło, wejście nowego pokolenia do firmy dobrze jest zaplanować jak najwcześniej – najlepiej na etapie kształcenia przyszłych sukcesorów. Pierwsza udana sukcesja daje początek firmie wielopokoleniowej.
Prawdziwym sprawdzianem dla młodej firmy wielopokoleniowej będzie kolejna sukcesja – wtedy bowiem będzie można uznać, że więzi firmy i rodziny oraz wzajemne zasady funkcjonowania (np. spisane w umowie lub konstytucji firmy rodzinnej) są mocno osadzone w wartościach rodziny i akceptowane przez kolejne pokolenia.

EFEKTY PLANOWANIA SUKCESYJNEGO

Z naszej praktyki wynika, że efektywne wdrożenie Planu Sukcesyjnego skutkuje przyjęciem UMOWY lub KONSTYTUCJI FIRMY RODZINNEJ.
Zdolność Rodziny do wypracowania treści takiej umowy jest prawdziwym wyzwaniem na gruncie czynności sukcesyjnych. Wspieramy Państwa w rozmowach, dostarczamy opcji wyborów i argumentów, a doprowadzenie do podpisania UMOWY lub KONSTYTUCJI FIRMY RODZINNEJ jest dowodem na skuteczność relacji i bardzo dobrego funkcjonowania firmy rodzinnej.